Vedtægter

Standard vedtægter

For

Lokalforening under

Danmarks jægerforbund (DJ)

                                                                                    

1.0                                   Navn og hjemsted

1.1       Foreningens navn er: HERNING STRANDJAGTFORENING

 

1.2       Foreningens hjemsted er: HERNING KOMMUNE

                                                                                                                                                  

2.0                       FORHOLD TIL DANMARKS JÆGERFORBUND

                             2.1     Foreningen er tilsluttet Danmarks jægerforbund (dj), hvis vedtægter er

                                     bindende for foreningen, og forud for disse vedtægter

                             2.2      DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser

3.0                     FORMÅL OG OPGAVER

                             3.1      Foreningens formål er at samle alle jæger inden for foreningens område, og

                                         Fremme disse interesse i tilslutning til DJ’s formål

4.0                       OPTAGELSE

                             4.1       Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person

5.0                       OPHØR

                             5.1       Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel

                                           Til udgangen af december

                             5.2         Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent,

                                            Efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler

                             5.3         Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse

                                         med DJ’s vedtægter§36-41. Eksklusionen skal således for at få en endelig gyldighed

                                         godkendes af DJ’s hovedbestyrelse

                             5.4       Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue

 

6.0                       KONTINGENT OG HÆFTELSE

                             6.1        Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent

                             6.2        Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion

                                           For familie-junior-seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer,

                                           Og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.

                             6.3         Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser

7.0                       ORDINÆR GENERALFORSAMLING

                             7.1         Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender

                             7.2          Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned.

                                             Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde

                                             Senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

                             7.3           Indkaldes af den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden

                                              Og indkomne forslag,skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse

                                              Til medlemmerne med mindst 2 uger varsel

                             7.4            Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

                                                          1.                         Valg af dirigent

                                                          2.                         Aflæggelse af beretning om foreningens

                                                                                       Virke siden sidste ordinære generalforsamling

                                                          3                           Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

                                                                                       Til godkendelse

                                                          4                           Indkomne forslag

                                                          5                           Fastlæggelse af kontingent

                                                          6                           Valg af bestyrelsesmedlemmer

                                                          7                           Valg af suppleanter

                                                          8                           Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

                                                          9                           Flugtskydning

                                                          10                        Eventuelt

8.0                     EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

                             8.1         Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen,

                                            Når denne finder det påkrævet eller når mindst 30 medlemmer skriftlig

                                            Overfor bestyrelsen begærer dette, med angivelse af, hvilke sager, der ønskes

                                            Behandlet

                             8.2          Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen,

                                             Skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling

                                             Med angivelsen af dagsorden skal ske skriftlig til medlemmer

                                             Med mindst 1 uge varsel

9.0                       AFSTEMNING

                             9.1           Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

                             9.2            Hvert medlem har en stemme

                             9.3            Afstemninger sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette,

                                               Eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning

                             9.4             Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

                             9.5             Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed,

                                                Medmindre andet fremgår af disse vedtægter

                             9.6              Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages,

                                                 Når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer for

10.0                     BESTYRELSE

                             10.1            Bestyrelsen der vælges af og bland medlemmerne,

                                                 Har den overordnede ledelsen af foreningen

                             10.2           Bestyrelsen består af 5 medlemmer som konstituere sig selv

                                                Med formand næstformand kasserer og sekretær

                             10.3           Valgperioden er 2 år .Genvalg kan finde sted

                             10.4           Bestyrelsen afholder møde efter behov

                                                Når formand eller medlemmer af bestyrelsen begærer det

                             10.5           Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af

                                                Medlemmerne er til stede

                             10.6           Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme

                             10.7           Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed

                                                I tilfælde af stemmelighed er formand eller i dennes fravær næstformandens

                                                Stemme afgørende

11                        TEGNINGRET

                             11.1           Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formand,

                                                 Henholdsvis næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem

                             11.2            Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner

                                                 Kan gives til kassereren

12.0                     FORMUE OG REGNSKABSÅR

                             12.1             Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter

                                                  Eller sikre værdipapirer

                             12.2             Regnskabsåret er kalenderåret fra 1 september til augus

13                        REVISION

                             13.1            De to revisorer der vælges af og bland medlemmer,

                                                 Jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette

                                                 Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse foreningen

                                                 Administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse

                                                 Med de fastsatte retningslinjer

                             13.2            Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn

                             13.3            Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor

14                        SAMMENSLUTNING

                             14.1           Sammen regler som ved opløsning (pkt 15)

15                        OPLØSNING

                             15.1           Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende

                                                Medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger

                                                Der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum

                                                Vedtager at foreningen opløs

                             15.2           Foreningens eventuelle formue skal, efter at alle forpligtelser er opfyldt

                                                Forvaltes af DJ’s i indtil fem år, Stiftes en ny lokalforening under DJ’s i

                                                Foreningens område inden for femårsperioden , overføres den forvaltede

                                                Formue til den ny lokalforening. I modsat fald tilfalder formue efter

                                                Femårsperiodens udløb DJ’s som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

16.0                     IKRAFTTRÆDEN

                             16.0            Disse vedtægter der er vedtaget på en generalforsamling den 7 september 1992

                                                 Træder i kraft, når de er godkendt af  DJ

 

GODKENDT AF DJS HOVEDBESTYRELSE

 

DEN 24 februar   1993.

                                          

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/