123.jpg


GENERALFORSAMLING

Afholdes på Uggerhøj biler Wedellsborgvej 1 Tjørring onsdag 27. september 2017 kl 19.30

 

1.     Valg af dirigent

2.    Formands beretning

3.    Regnskab

4.   Valg til bestyrelsen

5.   På valg

6.    Knud Erik Dahlerup (genvalg)

7.    Valg af suppleanter

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant

9.    Indkomne forslag

10.  fastsættelse af kontingent

11.  Eventuel

 

Indkomme forslag skal bestyrelsen have senest

10 dage før generalforsamlingen

Vi vil gerne at i tilmelder jer til generalforsamlingen

af hensyn til indkøb af madvarer på tel. 30336542

 

123.jpg

Herning Strandjagtforenings
generalforsamling 2017-09-27
Referat.

⦁ Ole Brogård valgtes som dirigent og han erklærede forsamlingen 

for lovlig indkaldt.
⦁ Knud Erik aflagde beretning (se vedhæftet)- beretningen godkendt
⦁ Knud Erik fremlagde regnskab med beskedent overskud. Regnskabet blev godkendt.
⦁ På valg er kun Knud Erik.
⦁ Som ovenfor
⦁ Knud Erik modtager genvalg- lidt modvilligt…
⦁ Begge suppleanter-Benny Jespersen og Frank Vorsum genvalgtes.
⦁ Allan Christensen modtog genvalg
⦁ Der er indkommet forslag om link fra vores hjemmeside til kommerciel hjemmeside for jagtrejser- forslaget nedstemt.
10. Kontingent uændret
11. Kim Nielsen vil arrangere en havjagt-info følger
Jimmy Nielsen tager på charmeoffensiv i Vorgod Barde
jagtforening.
Formanden uddelte tilladelser til regulering af bramgæs i Fjand
Foreningen lejer endnu et stykke jagt i Thorsminde først i (2018)
12. Dirrigenten takkede for god ro og orden og foreningen var vært
ved brød


Knæk og bræk

123.jpg

27/9 2017
General forsamling


Vi er i dag 29 medlemmer igennem Danmarks jægerforbund.


Vi har i år 5 stk 25 års jubilar ud fra medlemslisten.


Det er Allan Christensen / jens I Michaelsen / Ole Brogård / Ulrik Roland Skov / Egon Haunstrup.


Jeg har fundet en der kan hjælpe mig med vores hjemmeside så vi kan få den op igen vis i har noget så kom med det så vi kan få det lagt på.


Jeg har fået en reguleringstilladelse til Fjand på bramgæs. og læs den nu godt igennem inden i gør brug af den.


Vi har fået en regulering til Stauning på skarv.


Der har ikke været nogle møder i jægerrådet i Herning Kommune.


Der har været møde i nst. ( bilag )

bilag_fra_NST.pdf


Jeg har gået 8 år tilbage for at se med hensyn til hvor mange medlemmer vi har været igennem tiden.


2009 45 medlemmer


2010 40 medlemmer


2011 40 medlemmer


2012 45 medlemmer


2016 34 medlemmer


2017 29 medlemmer


1) Hvad er vores mål er det hvor vi er nu at det bare skal løbe rundt.


2) kan vi lave nogle tiltag så vi får flere medlemmer. ( hvilken )


jeg hørte fra et medlem at han ikke troede vi kunne få det op at køre igen med noget aktivér.


3) Skal vi finde en her i mellem os der kan arrangerer og stå for havjagt ture.


4) Kunne det være en tur på skydebane jeg kan huske vi har været på indendørs skydebane ude i Holding.


5) grill aften / årsfest / foredrags holder / familiedag /


6)

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/